Pentru a preîntampina problemele privind intrarea pe teritoriul României, este necesară informarea permanentă cu privire la regimul vizelor. Coordonatorului politicilor de migraţie şi asistenţă străini al APML Romania, dna Mariana Dumitrache, vă prezintă principalele aspecte specifice acordarii vizelor de intrare pe teritoriul României, precum şi alte surse de unde puteţi obţine informaţii detaliate :

 

Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la punctele de trecere a frontierei române, pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară în România, pentru o perioadă determinată. Potrivit prevederilor legale, reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată şi modificată prin Legea 157/2011, viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

 Pentru a intra pe teritoriul României, un cetățean străin trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să dețină un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
 • să dețină viză sau permis de ședere acordate în condițiile OUG nr.194/2002 sau, după caz, posedă orice autorizație care conferă titularului drept de tranzit ori de ședere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii și aplicabile pentru România, dacă prin înțelegeri internaționale nu s-a stabilit altfel;
 • prezintă documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și care fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea;
 • prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflați în tranzit;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
 • pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de Informații Schengen în scopul refuzului intrării;
 • nu prezintă un pericol pentru apărarea și siguranța națională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

Pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor, Ministerul Afacerilor Externe a operaţionalizat portalul electronic eViza, disponbil 24/7 la adresa http://evisa.mae.ro/, care urmăreşte scurtarea timpului de asteptare în fata ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor de vize.
.

 Portalul eViza oferă solicitanţilor de vize oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea online a informaţiilor necesare şi a documentelor justificative, înainte de prezentarea la ghişeu. Documentele sunt verificate de personalul consular, care asigura feed-back online şi informează solicitantul cu privire la posibilitatea efectuării unei programări online, prin intermediul portalului, la o anumită dată şi oră, pentru a se prezenta la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent, în vederea verificării documentelor originale şi depunerii dosarului. Portalul eViza oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica online, în orice moment, stadiul cererii sale.

Tipurile de vize acordate de România sunt următoarele:

 Viza de tranzit aeroportuar permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

 Viza de tranzit permite intrarea pe teritoriul României, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile.

 Viza de scurtă şedere permite cetățenilor străini să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

De asemenea, documentul de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să îndeplinească următoarele criterii: valabilitatea acestuia trebuie să depășească valabilitatea vizei solicitate cu cel puțin 3 luni și să fi fost eliberat în ultimii 10 ani.

Viza de scurtă ședere dă dreptul solicitantului să viziteze România pentru o perioadă limitată de timp și nu poate fi prelungită. Taxa de viză este de 60 Euro și se achită la misiunea diplomatică română din statul în care se face solicitarea.

Scopul călătoriei străinului care a intrat în România pe baza unei vize de scurtă şedere nu poate fi modificat pe durata prezenţei sale în România.

Tipuri de viza de scurta sedere: turism, vizită, afaceri, transport, activităţi sportive, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române

Cetățenii străini din statele ai căror resortisanți au nevoie de viză pot intra în România fără viză dacă se regăsesc în una dintre următoarele situații:

 • este titularul une vize uniforme (cu două sau mai multe călătorii), de vize cu valabilitate teritorială limitată, de vize de lungă şedere sau de permise de şedere eliberate de statele membre Schengen, cât şi de vize de scurtă şedere sau lungă şedere şi de permise de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia– pentru tranzit şi şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele/permisele de şedere respective.
 • Străinul posesor al unui permis valabil de şedere pe termen lung eliberat de un stat membru al UE– pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată totală să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României;

Calculul dreptului  de şedere se poate realiza prin utilizarea calculatorului pus la dispoziţie, în acest sens, de către Comisia Europeană.

 • Cetățeanul străin posesor al unui permis de mic trafic, eliberat în conformitate cu O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1931/2006 din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a Convenţiei Schengen, în condiţiile în care își exercitâ dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul de mic trafic de frontiera.
 • Posesorul unui document de călătorie cu copertă roșie sau albastră, eliberate de Organizația Națiunilor Unite, cu excepția celor cu copertă albastră și seria numerică precedată de litera A – pentru o ședere neîntreruptă sau mai multe șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României. Pentru fiecare caz în parte, cetățeanul străin trebuie să prezinte, alături de documentul de călătorie, un certificat care atestă că titularul călătorește în scop oficial, astfel cum este menționat în Convenția asupra privilegiilor și imunităților Națiunilor Unite.
 • Titularul unui pașaport diplomatic și de serviciu eliberat de autoritățile din Republica Arabă Egipt, titular de pașaport diplomatic și de serviciu – pentru tranzit și șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în oricare 180 de zile.
 • cetățean al Republicii Arabe Egipt, membru al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, al birourilor comerciale și al reprezentanțelor organizațiilor internaționale pe teritoriul României, titular de pașaport diplomatic și de serviciu valabil – pe durata misiunii, cu notificarea prealabilă a numelor acestora. De aceleași facilități beneficiază și membrii de familie ai persoanelor menționate anterior, care locuiesc împreună cu aceștia, ei înșiși titulari de pașapoarte diplomatice valabile, pe durata misiunii acestor persoane.

Viza de lunga sedere – se acordă străinilor, la cerere, pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe intrări, pentru următoarele scopuri:

 • desfășurare de activități economice;
 • desfășurarea de activități profesionale;
 • desfășurarea de activități comerciale;
 • angajare în muncă, detașare, studii, reîntregirea familiei, activități religioase, activități de cercetare științifică, alte scopuri.

ATENȚIE! Viza de lungă ședere dă dreptul posesorului să solicite prelungirea acesteia și obținerea unui permis de ședere în condițiile prevăzute de OUG194 /2002 privind regimul străinilor în România.

 ATENȚIE! Împotriva străinilor a căror ședere în România a devenit ilegală ori al căror drept de ședere a fost revocat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și împotriva străinilor cu privire la care s-a stabilit că au intrat ilegal în România autoritățile competente potrivit prezentului capitol pot lua măsura îndepărtării de pe teritoriul României și, după caz, pot dispune interzicerea intrării în România pentru o perioadă determinată.

​Orice resortisant al unui stat terţ, care doreşte să solicite o viză de intrare în România, trebuie să anexeze la formularul de cerere completat şi semnat corespunzător un document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată viza, precum şi documentele prevăzute de lege pentru dovedirea scopului călătoriei, a duratei şederii, a mijloacelor de întreţinere pe durata şederii şi a posibilităţii reîntoarcerii în ţara de origine sau a continuării călătoriei în altă ţară, după terminarea şederii în România.

În cazul statelor sau a autorităţilor teritoriale nerecunoscute de către România, vizele se acordă la cerere, pe file separate pentru aplicarea vizei, reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, pentru stabilirea unor măsuri privind punerea in circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.

 

Pentru informaţii detaliate puteti accesa următoarele link-uri:

 1. Am nevoie de viză pentru a intra în România? Regimul călătoriilor în România(anexe – listele statelor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei statelor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligativitate).
 2. Cum se acordă viza română de scurtă şedereşi de ce documente am nevoie în cazul în care sunt cetăţean al unui stat care NU figurează pe lista statelor ai căror cetăţeni pot solicita viza numai în baza unei invitaţii avizată de Ministerului Administraţiei şi Internelor / Oficiul Român pentru Imigrări?

III. Cum se acordă viza română de scurtă şedere şi de ce documente am nevoie în cazul în care sunt cetăţean al unui stat care figurează pe lista statelor ai căror cetăţeni pot solicita viza numai în baza unei invitaţii, avizată în prealabil de către Ministerului Administraţiei şi Internelor  / Inspectoratul General pentru Imigrări?

 1. Eşti cetăţean al următoarelor state: Federaţia Rusă, Albania, Moldova, Ucraina, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia şi Muntenegru, Georgia şi Armenia? Poţi beneficia de anumite facilităţi la obţinerea unei vize de scurtă şedere!
 2. Cum se acordă viza română de lungă şedere?
 3. Unde ar trebui să solicit viza?

VII. Formulare de vize

VIII. Taxele de vize

 

De consultat!

http://igi.mai.gov.ro/ro/content/migratie-ro

https://www.mae.ro/node/1469

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-conditii-in-care-cetatenii-straini-pot-tranzita-teritoriul-romaniei-si-calatori-in-romania-fara-viza-156.html

https://www.euraxess.gov.ro/ro/romania/reteaua-euraxess-romania https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

 

Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu completarile si modificarile ulterioare.

 

 

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.